Kích thước nòng 16mm
Hành trình 100mm
Kiểu tác động Hai tác động, 1 trục
Lưu chất Khí nén
Gá lắp Cơ bản
Áp suất phá hủy 1Mpa
Áp suất hoạt động tối đa 0.7Mpa
Áp suất hoạt động tối thiểu 0.06Mpa
Nhiệt độ lưu chất và môi trường -10 ~ 700C (không đóng băng)
Tốc độ piston 50 ~ 750mm/s
Tùy chọn vòng từ Không có vòng từ