THIẾT BỊ KHÍ NÉN FESTO – Semi-rotary drives with rotary vane

Công ty DK chúng tôi chuyên cung cấp và phân phối thiết bị khí nén Festo như các mặt hàng  chính hãng tại thị trường Việt Nam từ Festo Việt Nam 

1.1    Swivel modules DSM

  • Kích thước 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • Moment 0.15 … 80 Nm
  • Góc quay 0 … 270°
  • Position sensing
  • Adjustable cushioning.
Part No Order Code Size Torque at 6 bar Swivel angle
173188 DSM-6-90-P 6 0.15 Nm 0 … 90 deg
173195 DSM-6-90-P-A 6 0.15 Nm 0 … 90 deg
185930 DSM-6-90-P-A-FW 6 0.15 Nm 0 … 90 deg
185928 DSM-6-90-P-FW 6 0.15 Nm 0 … 90 deg
173189 DSM-6-180-P 6 0.15 Nm 0 … 180 deg
173196 DSM-6-180-P-A 6 0.15 Nm 0 … 180 deg
175830 DSM-6-180-P-A-FF 6 0.15 Nm 0 … 180 deg
185933 DSM-6-180-P-A-FF-FW 6 0.15 Nm 0 … 180 deg
185931 DSM-6-180-P-A-FW 6 0.15 Nm 0 … 180 deg
175827 DSM-6-180-P-FF 6 0.15 Nm 0 … 180 deg
185932 DSM-6-180-P-FF-FW 6 0.15 Nm 0 … 180 deg
185929 DSM-6-180-P-FW 6 0.15 Nm 0 … 180 deg
173190 DSM-8-90-P 8 0.35 Nm 0 … 90 deg
173197 DSM-8-90-P-A 8 0.35 Nm 0 … 90 deg
185936 DSM-8-90-P-A-FW 8 0.35 Nm 0 … 90 deg
185934 DSM-8-90-P-FW 8 0.35 Nm 0 … 90 deg
173191 DSM-8-180-P 8 0.35 Nm 0 … 180 deg
173198 DSM-8-180-P-A 8 0.35 Nm 0 … 180 deg
175831 DSM-8-180-P-A-FF 8 0.35 Nm 0 … 180 deg
185939 DSM-8-180-P-A-FF-FW 8 0.35 Nm 0 … 180 deg
185937 DSM-8-180-P-A-FW 8 0.35 Nm 0 … 180 deg
175828 DSM-8-180-P-FF 8 0.35 Nm 0 … 180 deg
185938 DSM-8-180-P-FF-FW 8 0.35 Nm 0 … 180 deg
185935 DSM-8-180-P-FW 8 0.35 Nm 0 … 180 deg
173192 DSM-10-90-P 10 0.85 Nm 0 … 90 deg
173199 DSM-10-90-P-A 10 0.85 Nm 0 … 90 deg
185943 DSM-10-90-P-A-FW 10 0.85 Nm 0 … 90 deg
185940 DSM-10-90-P-FW 10 0.85 Nm 0 … 90 deg
173193 DSM-10-180-P 10 0.85 Nm 0 … 180 deg
173200 DSM-10-180-P-A 10 0.85 Nm 0 … 180 deg
185944 DSM-10-180-P-A-FW 10 0.85 Nm 0 … 180 deg
185941 DSM-10-180-P-FW 10 0.85 Nm 0 … 180 deg
175832 DSM-10-240-P-A-FF 10 0.85 Nm 0 … 200 deg
185947 DSM-10-240-P-A-FF-FW 10 0.85 Nm 0 … 200 deg
175829 DSM-10-240-P-FF 10 0.85 Nm 0 … 200 deg
185946 DSM-10-240-P-FF-FW 10 0.85 Nm 0 … 200 deg
173194 DSM-10-240-P 10 0.85 Nm 0 … 240 deg
173201 DSM-10-240-P-A 10 0.85 Nm 0 … 240 deg
185945 DSM-10-240-P-A-FW 10 0.85 Nm 0 … 240 deg
185942 DSM-10-240-P-FW 10 0.85 Nm 0 … 240 deg
547572 DSM-12-270-CC-A-B 12 1.25 Nm 0 … 246 deg
547573 DSM-12-270-CC-FW-A-B 12 1.25 Nm 0 … 246 deg
547591 DSM-12-270-A-B 12 1.25 Nm 0 … 270 deg
547596 DSM-12-270-FW-A-B 12 1.25 Nm 0 … 270 deg
547570 DSM-12-270-P-A-B 12 1.25 Nm 0 … 270 deg
547571 DSM-12-270-P-FW-A-B 12 1.25 Nm 0 … 270 deg
547576 DSM-16-270-CC-A-B 16 2.5 Nm 0 … 246 deg
547577 DSM-16-270-CC-FW-A-B 16 2.5 Nm 0 … 246 deg
547592 DSM-16-270-A-B 16 2.5 Nm 0 … 270 deg
547597 DSM-16-270-FW-A-B 16 2.5 Nm 0 … 270 deg
547574 DSM-16-270-P-A-B 16 2.5 Nm 0 … 270 deg
547575 DSM-16-270-P-FW-A-B 16 2.5 Nm 0 … 270 deg
547580 DSM-25-270-CC-A-B 25 5 Nm 0 … 246 deg
547581 DSM-25-270-CC-FW-A-B 25 5 Nm 0 … 246 deg
547593 DSM-25-270-A-B 25 5 Nm 0 … 270 deg
547598 DSM-25-270-FW-A-B 25 5 Nm 0 … 270 deg
547578 DSM-25-270-P-A-B 25 5 Nm 0 … 270 deg
547579 DSM-25-270-P-FW-A-B 25 5 Nm 0 … 270 deg
547584 DSM-32-270-CC-A-B 32 10 Nm 0 … 246 deg
547585 DSM-32-270-CC-FW-A-B 32 10 Nm 0 … 246 deg
547594 DSM-32-270-A-B 32 10 Nm 0 … 270 deg
547599 DSM-32-270-FW-A-B 32 10 Nm 0 … 270 deg
547582 DSM-32-270-P-A-B 32 10 Nm 0 … 270 deg
547583 DSM-32-270-P-FW-A-B 32 10 Nm 0 … 270 deg
547588 DSM-40-270-CC-A-B 40 20 Nm 0 … 240 deg
547589 DSM-40-270-CC-FW-A-B 40 20 Nm 0 … 240 deg
547595 DSM-40-270-A-B 40 20 Nm 0 … 270 deg
547600 DSM-40-270-FW-A-B 40 20 Nm 0 … 270 deg
547586 DSM-40-270-P-A-B 40 20 Nm 0 … 270 deg
547587 DSM-40-270-P-FW-A-B 40 20 Nm 0 … 270 deg
552081 DSM-63-270-CC-A-B 63 40 Nm 0 … 240 deg
552082 DSM-63-270-CC-FW-A-B 63 40 Nm 0 … 240 deg
552083 DSM-63-270-A-B 63 40 Nm 0 … 270 deg
552084 DSM-63-270-FW-A-B 63 40 Nm 0 … 270 deg
552079 DSM-63-270-P-A-B 63 40 Nm 0 … 270 deg
552080 DSM-63-270-P-FW-A-B 63 40 Nm 0 … 270 deg
1145088 DSM-T-12-270-CC-A-B 12 2.5 Nm 0 … 246 deg
1145089 DSM-T-12-270-CC-FW-A-B 12 2.5 Nm 0 … 246 deg
566203 DSM-12-270-P1-A-B 12 1.25 Nm 0 … 246 deg
566204 DSM-12-270-P1-FW-A-B 12 1.25 Nm 0 … 246 deg
1145122 DSM-T-12-270-A-B 12 2.5 Nm 0 … 270 deg
1145128 DSM-T-12-270-FW-A-B 12 2.5 Nm 0 … 270 deg
1145086 DSM-T-12-270-P-A-B 12 2.5 Nm 0 … 270 deg
1145087 DSM-T-12-270-P-FW-A-B 12 2.5 Nm 0 … 270 deg
1145094 DSM-T-16-270-CC-A-B 16 5 Nm 0 … 246 deg
1145095 DSM-T-16-270-CC-FW-A-B 16 5 Nm 0 … 246 deg
566205 DSM-16-270-P1-A-B 16 2.5 Nm 0 … 246 deg
566206 DSM-16-270-P1-FW-A-B 16 2.5 Nm 0 … 246 deg
1145123 DSM-T-16-270-A-B 16 5 Nm 0 … 270 deg
1145129 DSM-T-16-270-FW-A-B 16 5 Nm 0 … 270 deg
1145092 DSM-T-16-270-P-A-B 16 5 Nm 0 … 270 deg
1145093 DSM-T-16-270-P-FW-A-B 16 5 Nm 0 … 270 deg
1145100 DSM-T-25-270-CC-A-B 25 10 Nm 0 … 246 deg
1145101 DSM-T-25-270-CC-FW-A-B 25 10 Nm 0 … 246 deg
566207 DSM-25-270-P1-A-B 25 5 Nm 0 … 246 deg
566208 DSM-25-270-P1-FW-A-B 25 5 Nm 0 … 246 deg
1145124 DSM-T-25-270-A-B 25 10 Nm 0 … 270 deg
1145130 DSM-T-25-270-FW-A-B 25 10 Nm 0 … 270 deg
1145098 DSM-T-25-270-P-A-B 25 10 Nm 0 … 270 deg
1145099 DSM-T-25-270-P-FW-A-B 25 10 Nm 0 … 270 deg
1145106 DSM-T-32-270-CC-A-B 32 20 Nm 0 … 246 deg
1145107 DSM-T-32-270-CC-FW-A-B 32 20 Nm 0 … 246 deg
566209 DSM-32-270-P1-A-B 32 10 Nm 0 … 246 deg
566210 DSM-32-270-P1-FW-A-B 32 10 Nm 0 … 246 deg
1145125 DSM-T-32-270-A-B 32 20 Nm 0 … 270 deg
1145131 DSM-T-32-270-FW-A-B 32 20 Nm 0 … 270 deg
1145104 DSM-T-32-270-P-A-B 32 20 Nm 0 … 270 deg
1145105 DSM-T-32-270-P-FW-A-B 32 20 Nm 0 … 270 deg
1145112 DSM-T-40-270-CC-A-B 40 40 Nm 0 … 240 deg
1145113 DSM-T-40-270-CC-FW-A-B 40 40 Nm 0 … 240 deg
566211 DSM-40-270-P1-A-B 40 20 Nm 0 … 240 deg
566212 DSM-40-270-P1-FW-A-B 40 20 Nm 0 … 240 deg
1145126 DSM-T-40-270-A-B 40 40 Nm 0 … 270 deg
1145132 DSM-T-40-270-FW-A-B 40 40 Nm 0 … 270 deg
1145110 DSM-T-40-270-P-A-B 40 40 Nm 0 … 270 deg
1145111 DSM-T-40-270-P-FW-A-B 40 40 Nm 0 … 270 deg
1145118 DSM-T-63-270-CC-A-B 63 80 Nm 0 … 240 deg
1145119 DSM-T-63-270-CC-FW-A-B 63 80 Nm 0 … 240 deg
566213 DSM-63-270-P1-A-B 63 40 Nm 0 … 240 deg
566214 DSM-63-270-P1-FW-A-B 63 40 Nm 0 … 240 deg
1145127 DSM-T-63-270-A-B 63 80 Nm 0 … 270 deg
1145133 DSM-T-63-270-FW-A-B 63 80 Nm 0 … 270 deg
1145116 DSM-T-63-270-P-A-B 63 80 Nm 0 … 270 deg
1145117 DSM-T-63-270-P-FW-A-B 63 80 Nm 0 … 270 deg

1.2    Semi-rotary drive DSR, metric

  • Kích thước 10, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • Moment 0.5 … 20 Nm
  • Góc dao động 0 … 180°
  • Position sensing
  • Cushioning, fixed.
Part No Order Code Size Torque at 6 bar Swivel angle
33297 DSR-10-180-P 10 0.5 Nm 0 … 180 deg
11909 DSR-12-180-P 12 1 Nm 0 … 180 deg
11910 DSR-16-180-P 16 2 Nm 0 … 180 deg
11911 DSR-25-180-P 25 5 Nm 0 … 180 deg
11912 DSR-32-180-P 32 10 Nm 0 … 180 deg
13467 DSR-40-180-P 40 20 Nm 0 … 180 deg
33296 DSRL-10-180-P-FW 10 0.5 Nm 0 … 180 deg
30654 DSRL-12-180-P-FW 12 1 Nm 0 … 180 deg
30655 DSRL-16-180-P-FW 16 2 Nm 0 … 180 deg
30656 DSRL-25-180-P-FW 25 5 Nm 0 … 180 deg
30657 DSRL-32-180-P-FW 32 10 Nm 0 … 180 deg
30658 DSRL-40-180-P-FW 40 20 Nm 0 … 180 deg

 

Các thiết bị khí nén FESTO được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam

Xu hướng tìm kiếm: