THIẾT BỊ KHÍ NÉN FESTO – Semi-rotary drives with rack and pinion

Công ty DK chúng tôi chuyên cung cấp và phân phối thiết bị khí nén Festo như các mặt hàng  chính hãng tại thị trường Việt Nam từ Festo Việt Nam

1.1   Semi-rotary drives DRQ

 • Kích thước 16, 20, 25, 40, 50, 63, 80, 100 mm
 • Moment 0.5 … 150 Nm
 • Góc quay 0 … 360°
 • Position sensing
 • Cushioning
 • Fixed spigot shaft.
Part No Order Code Size Torque at 6 bar Swivel angle
154452 DRQ-16-    -180-PPVJ-A 16 0.5 Nm 180 deg
154453 DRQ-16-    -270-PPVJ-A 16 0.5 Nm 270 deg
154454 DRQ-16-    -360-PPVJ-A 16 0.5 Nm 360 deg
154451 DRQ-16-    -90-PPVJ-A 16 0.5 Nm 90 deg
35200 DRQ-16-90-PPVJ-A 16 0.5 Nm 90 deg
35201 DRQ-16-180-PPVJ-A 16 0.5 Nm 180 deg
35202 DRQ-16-270-PPVJ-A 16 0.5 Nm 270 deg
35203 DRQ-16-360-PPVJ-A 16 0.5 Nm 360 deg
154456 DRQ-20-    -180-PPVJ-A 20 1 Nm 180 deg
154457 DRQ-20-    -270-PPVJ-A 20 1 Nm 270 deg
154458 DRQ-20-    -360-PPVJ-A 20 1 Nm 360 deg
154455 DRQ-20-    -90-PPVJ-A 20 1 Nm 90 deg
35204 DRQ-20-90-PPVJ-A 20 1 Nm 90 deg
35205 DRQ-20-180-PPVJ-A 20 1 Nm 180 deg
35206 DRQ-20-270-PPVJ-A 20 1 Nm 270 deg
35207 DRQ-20-360-PPVJ-A 20 1 Nm 360 deg
154460 DRQ-25-    -180-PPVJ-A 25 2.5 Nm 180 deg
154461 DRQ-25-    -270-PPVJ-A 25 2.5 Nm 270 deg
154462 DRQ-25-    -360-PPVJ-A 25 2.5 Nm 360 deg
154459 DRQ-25-    -90-PPVJ-A 25 2.5 Nm 90 deg
35208 DRQ-25-90-PPVJ-A 25 2.5 Nm 90 deg
35209 DRQ-25-180-PPVJ-A 25 2.5 Nm 180 deg
35210 DRQ-25-270-PPVJ-A 25 2.5 Nm 270 deg
35211 DRQ-25-360-PPVJ-A 25 2.5 Nm 360 deg
154464 DRQ-32-    -180-PPVJ-A 32 5 Nm 180 deg
154465 DRQ-32-    -270-PPVJ-A 32 5 Nm 270 deg
154466 DRQ-32-    -360-PPVJ-A 32 5 Nm 360 deg
154463 DRQ-32-    -90-PPVJ-A 32 5 Nm 90 deg
35212 DRQ-32-90-PPVJ-A 32 5 Nm 90 deg
35213 DRQ-32-180-PPVJ-A 32 5 Nm 180 deg
35214 DRQ-32-270-PPVJ-A 32 5 Nm 270 deg
35215 DRQ-32-360-PPVJ-A 32 5 Nm 360 deg
150243 DRQ-40-    -180-PPV-A 40 9 Nm 180 deg
150181 DRQ-40-    -180-PPVJ-A 40 9 Nm 180 deg
151315 DRQ-40-    -270-PPV-A 40 9 Nm 270 deg
151310 DRQ-40-    -270-PPVJ-A 40 9 Nm 270 deg
150244 DRQ-40-    -360-PPV-A 40 9 Nm 360 deg
150182 DRQ-40-    -360-PPVJ-A 40 9 Nm 360 deg
150242 DRQ-40-    -90-PPV-A 40 9 Nm 90 deg
150180 DRQ-40-    -90-PPVJ-A 40 9 Nm 90 deg
30580 DRQ-40-90-PPV-A 40 9 Nm 90 deg
19380 DRQ-40-90-PPVJ-A 40 9 Nm 90 deg
30581 DRQ-40-180-PPV-A 40 9 Nm 180 deg
19381 DRQ-40-180-PPVJ-A 40 9 Nm 180 deg
30582 DRQ-40-270-PPV-A 40 9 Nm 270 deg
30600 DRQ-40-270-PPVJ-A 40 9 Nm 270 deg
30583 DRQ-40-360-PPV-A 40 9 Nm 360 deg
19382 DRQ-40-360-PPVJ-A 40 9 Nm 360 deg
150246 DRQ-50-    -180-PPV-A 50 19 Nm 180 deg
150184 DRQ-50-    -180-PPVJ-A 50 19 Nm 180 deg
151316 DRQ-50-    -270-PPV-A 50 19 Nm 270 deg
151311 DRQ-50-    -270-PPVJ-A 50 19 Nm 270 deg
150247 DRQ-50-    -360-PPV-A 50 19 Nm 360 deg
150185 DRQ-50-    -360-PPVJ-A 50 19 Nm 360 deg
150245 DRQ-50-    -90-PPV-A 50 19 Nm 90 deg
150183 DRQ-50-    -90-PPVJ-A 50 19 Nm 90 deg
30584 DRQ-50-90-PPV-A 50 19 Nm 90 deg
19383 DRQ-50-90-PPVJ-A 50 19 Nm 90 deg
30585 DRQ-50-180-PPV-A 50 19 Nm 180 deg
19384 DRQ-50-180-PPVJ-A 50 19 Nm 180 deg
30586 DRQ-50-270-PPV-A 50 19 Nm 270 deg
30601 DRQ-50-270-PPVJ-A 50 19 Nm 270 deg
30587 DRQ-50-360-PPV-A 50 19 Nm 360 deg
19385 DRQ-50-360-PPVJ-A 50 19 Nm 360 deg
150249 DRQ-63-    -180-PPV-A 63 37 Nm 180 deg
150187 DRQ-63-    -180-PPVJ-A 63 37 Nm 180 deg
151317 DRQ-63-    -270-PPV-A 63 37 Nm 270 deg
151312 DRQ-63-    -270-PPVJ-A 63 37 Nm 270 deg
150250 DRQ-63-    -360-PPV-A 63 37 Nm 360 deg
150188 DRQ-63-    -360-PPVJ-A 63 37 Nm 360 deg
150248 DRQ-63-    -90-PPV-A 63 37 Nm 90 deg
150186 DRQ-63-    -90-PPVJ-A 63 37 Nm 90 deg
30588 DRQ-63-90-PPV-A 63 37 Nm 90 deg
19386 DRQ-63-90-PPVJ-A 63 37 Nm 90 deg
30589 DRQ-63-180-PPV-A 63 37 Nm 180 deg
19387 DRQ-63-180-PPVJ-A 63 37 Nm 180 deg
30590 DRQ-63-270-PPV-A 63 37 Nm 270 deg
30602 DRQ-63-270-PPVJ-A 63 37 Nm 270 deg
30591 DRQ-63-360-PPV-A 63 37 Nm 360 deg
19388 DRQ-63-360-PPVJ-A 63 37 Nm 360 deg
150252 DRQ-80-    -180-PPV-A 80 75 Nm 180 deg
150190 DRQ-80-    -180-PPVJ-A 80 75 Nm 180 deg
151318 DRQ-80-    -270-PPV-A 80 75 Nm 270 deg
151313 DRQ-80-    -270-PPVJ-A 80 75 Nm 270 deg
150253 DRQ-80-    -360-PPV-A 80 75 Nm 360 deg
150191 DRQ-80-    -360-PPVJ-A 80 75 Nm 360 deg
150251 DRQ-80-    -90-PPV-A 80 75 Nm 90 deg
150189 DRQ-80-    -90-PPVJ-A 80 75 Nm 90 deg
30592 DRQ-80-90-PPV-A 80 75 Nm 90 deg
19389 DRQ-80-90-PPVJ-A 80 75 Nm 90 deg
30593 DRQ-80-180-PPV-A 80 75 Nm 180 deg
19390 DRQ-80-180-PPVJ-A 80 75 Nm 180 deg
30594 DRQ-80-270-PPV-A 80 75 Nm 270 deg
30603 DRQ-80-270-PPVJ-A 80 75 Nm 270 deg
30595 DRQ-80-360-PPV-A 80 75 Nm 360 deg
19391 DRQ-80-360-PPVJ-A 80 75 Nm 360 deg
150255 DRQ-100-    -180-PPV-A 100 150 Nm 180 deg
150193 DRQ-100-    -180-PPVJ-A 100 150 Nm 180 deg
151319 DRQ-100-    -270-PPV-A 100 150 Nm 270 deg
151314 DRQ-100-    -270-PPVJ-A 100 150 Nm 270 deg
150256 DRQ-100-    -360-PPV-A 100 150 Nm 360 deg
150194 DRQ-100-    -360-PPVJ-A 100 150 Nm 360 deg
150254 DRQ-100-    -90-PPV-A 100 150 Nm 90 deg
150192 DRQ-100-    -90-PPVJ-A 100 150 Nm 90 deg
30596 DRQ-100-90-PPV-A 100 150 Nm 90 deg
19392 DRQ-100-90-PPVJ-A 100 150 Nm 90 deg
30597 DRQ-100-180-PPV-A 100 150 Nm 180 deg
19393 DRQ-100-180-PPVJ-A 100 150 Nm 180 deg
30598 DRQ-100-270-PPV-A 100 150 Nm 270 deg
30604 DRQ-100-270-PPVJ-A 100 150 Nm 270 deg
30599 DRQ-100-360-PPV-A 100 150 Nm 360 deg
19394 DRQ-100-360-PPVJ-A 100 150 Nm 360 deg

1.2    Semi-rotary drives DRQD-6…12

 • Kích thước 6, 8, 12 mm
 • Moment 0.16 … 0.76 Nm
 • Góc quay 0 … 180°
 • Position sensing
 • Adjustable cushioning
 • System product for handling and assembly technology
Part No Order Code Size Torque at 6 bar Swivel angle
187431 DRQD-6-    – 6 0.16 Nm 180 deg
187432 DRQD-8-    – 8 0.33 Nm 180 deg
187433 DRQD-12-    – 12 0.76 Nm 180 deg

1.3    Semi-rotary drives DRQD-16…32

 • Kích thước 16, 20, 25, 32 mm
 • Moment 1.6 … 12.5 Nm
 • Góc quay 0 … 360°
 • Position sensing
 • Adjustable cushioning
 • System product for handling and assembly technology
Part No Order Code Size Torque at 6 bar Swivel angle
563345 DRQD-B-16-    – 16 1.6 … 1.7 Nm 360 deg
563367 DRQD-B-16-90-PPVJ-A-AR-FW 16 1.6 Nm 180 deg
563341 DRQD-B-16-180-PPVJ-A-AL-FW 16 1.6 Nm 180 deg
563353 DRQD-B-16-180-PPVJ-A-AR-FW 16 1.6 Nm 180 deg
563337 DRQD-B-16-180-YSRJ-A-AL-FW 16 1.6 Nm 180 deg
563349 DRQD-B-16-180-YSRJ-A-AR-FW 16 1.6 Nm 180 deg
563346 DRQD-B-20-    – 20 3.1 … 3.6 Nm 360 deg
563342 DRQD-B-20-180-PPVJ-A-AL-FW 20 3.1 Nm 180 deg
563354 DRQD-B-20-180-PPVJ-A-AR-FW 20 3.1 Nm 180 deg
563338 DRQD-B-20-180-YSRJ-A-AL-FW 20 3.1 Nm 180 deg
563350 DRQD-B-20-180-YSRJ-A-AR-FW 20 3.1 Nm 180 deg
563347 DRQD-B-25-    – 25 6.1 … 6.2 Nm 360 deg
563343 DRQD-B-25-180-PPVJ-A-AL-FW 25 6.1 Nm 180 deg
563355 DRQD-B-25-180-PPVJ-A-AR-FW 25 6.1 Nm 180 deg
563339 DRQD-B-25-180-YSRJ-A-AL-FW 25 6.1 Nm 180 deg
563351 DRQD-B-25-180-YSRJ-A-AR-FW 25 6.1 Nm 180 deg
563348 DRQD-B-32-    – 32 12.5 … 13.5 Nm 360 deg
563344 DRQD-B-32-180-PPVJ-A-AL-FW 32 12.5 Nm 180 deg
563356 DRQD-B-32-180-PPVJ-A-AR-FW 32 12.5 Nm 180 deg
563340 DRQD-B-32-180-YSRJ-A-AL-FW 32 12.5 Nm 180 deg
563352 DRQD-B-32-180-YSRJ-A-AR-FW 32 12.5 Nm 180 deg
1177954 DRQD-B-16-180-P1J-A-AL-FW 16 1.6 Nm 180 deg
1177950 DRQD-B-16-180-P1J-A-AR-FW 16 1.6 Nm 180 deg
1177955 DRQD-B-20-180-P1J-A-AL-FW 20 3.1 Nm 180 deg
1177951 DRQD-B-20-180-P1J-A-AR-FW 20 9.1 Nm 180 deg
1177956 DRQD-B-25-180-P1J-A-AL-FW 25 6.1 Nm 180 deg
1177952 DRQD-B-25-180-P1J-A-AR-FW 25 6.1 Nm 180 deg
1177957 DRQD-B-32-180-P1J-A-AL-FW 32 12.5 Nm 180 deg
1177953 DRQD-B-32-180-P1J-A-AR-FW 32 12.5 Nm 180 deg

1.4    Semi-rotary drives DRQD-40…50

 • Kích thước 40, 50 mm
 • Moment 25 … 50 Nm
 • Góc quay 0 … 360°
 • Position sensing
 • Adjustable cushioning
 • System product for handling and assembly technology
Part No Order Code Size Torque at 6 bar Swivel angle
197373 DRQD-40-    – 40 25 … 32.2 Nm 360 deg
197374 DRQD-50-    – 50 50 … 78.6 Nm 360 deg

 

Các thiết bị khí nén FESTO được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam

Xu hướng tìm kiếm: