THIẾT BỊ KHÍ NÉN FESTO – Festo Drives With Slide

Công ty DK chúng tôi chuyên cung cấp và phân phối thiết bị khí nén Festo như các mặt hàng Drives with guides chính hãng tại thị trường Việt Nam từ Festo Việt Nam.

1.1    Mini slide DGSC

 • Size 6
 • Diameter 6 mm
 • Stroke length 1 … 10 mm
 • Force 12.5 … 17 N
Part No Order Code Description
569793 DGSC-6-10-P-L Mini slide
569792 DGSC-6-10-P-P Mini slide

1.2    Mini slide DGSL, metric

 • Size 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
 • Diameter 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
 • Stroke length 10 … 200 mm
 • Force 17 … 483 N
 • Position sensing
 • Fixed/adjustable cushioning
 • Ball bearing cage guide
Part No Order Code Piston diameter Force at 6 bar Stroke
543902 DGSL-4-    – 6 mm 17 N 10 … 30 mm
543913 DGSL-4-10-P1A 6 mm 17 N 10 mm
543910 DGSL-4-10-PA 6 mm 17 N 10 mm
543914 DGSL-4-20-P1A 6 mm 17 N 20 mm
543911 DGSL-4-20-PA 6 mm 17 N 20 mm
543915 DGSL-4-30-P1A 6 mm 17 N 30 mm
543912 DGSL-4-30-PA 6 mm 17 N 30 mm
543903 DGSL-6-    – 8 mm 30 N 10 … 50 mm
543921 DGSL-6-10-P1A 8 mm 30 N 10 mm
543916 DGSL-6-10-PA 8 mm 30 N 10 mm
543922 DGSL-6-20-P1A 8 mm 30 N 20 mm
543917 DGSL-6-20-PA 8 mm 30 N 20 mm
543923 DGSL-6-30-P1A 8 mm 30 N 30 mm
543918 DGSL-6-30-PA 8 mm 30 N 30 mm
543924 DGSL-6-40-P1A 8 mm 30 N 40 mm
543919 DGSL-6-40-PA 8 mm 30 N 40 mm
543925 DGSL-6-50-P1A 8 mm 30 N 50 mm
543920 DGSL-6-50-PA 8 mm 30 N 50 mm
543904 DGSL-8-    – 10 mm 47 N 10 … 80 mm
543932 DGSL-8-10-P1A 10 mm 47 N 10 mm
543926 DGSL-8-10-PA 10 mm 47 N 10 mm
543933 DGSL-8-20-P1A 10 mm 47 N 20 mm
543927 DGSL-8-20-PA 10 mm 47 N 20 mm
543934 DGSL-8-30-P1A 10 mm 47 N 30 mm
543928 DGSL-8-30-PA 10 mm 47 N 30 mm
543938 DGSL-8-30-Y3A 10 mm 47 N 30 mm
543935 DGSL-8-40-P1A 10 mm 47 N 40 mm
543929 DGSL-8-40-PA 10 mm 47 N 40 mm
543939 DGSL-8-40-Y3A 10 mm 47 N 40 mm
543936 DGSL-8-50-P1A 10 mm 47 N 50 mm
543930 DGSL-8-50-PA 10 mm 47 N 50 mm
543940 DGSL-8-50-Y3A 10 mm 47 N 50 mm
543937 DGSL-8-80-P1A 10 mm 47 N 80 mm
543931 DGSL-8-80-PA 10 mm 47 N 80 mm
543941 DGSL-8-80-Y3A 10 mm 47 N 80 mm
543905 DGSL-10-    – 12 mm 68 N 10 … 100 mm
543949 DGSL-10-10-P1A 12 mm 68 N 10 mm
543942 DGSL-10-10-PA 12 mm 68 N 10 mm
543950 DGSL-10-20-P1A 12 mm 68 N 20 mm
543943 DGSL-10-20-PA 12 mm 68 N 20 mm
543951 DGSL-10-30-P1A 12 mm 68 N 30 mm
543944 DGSL-10-30-PA 12 mm 68 N 30 mm
543956 DGSL-10-30-Y3A 12 mm 68 N 30 mm
543952 DGSL-10-40-P1A 12 mm 68 N 40 mm
543945 DGSL-10-40-PA 12 mm 68 N 40 mm
543957 DGSL-10-40-Y3A 12 mm 68 N 40 mm
543953 DGSL-10-50-P1A 12 mm 68 N 50 mm
543946 DGSL-10-50-PA 12 mm 68 N 50 mm
543958 DGSL-10-50-Y3A 12 mm 68 N 50 mm
543954 DGSL-10-80-P1A 12 mm 68 N 80 mm
543947 DGSL-10-80-PA 12 mm 68 N 80 mm
543959 DGSL-10-80-Y3A 12 mm 68 N 80 mm
543955 DGSL-10-100-P1A 12 mm 68 N 100 mm
543948 DGSL-10-100-PA 12 mm 68 N 100 mm
543960 DGSL-10-100-Y3A 12 mm 68 N 100 mm
543906 DGSL-12-    – 16 mm 121 N 10 … 150 mm
543969 DGSL-12-10-P1A 16 mm 121 N 10 mm
543961 DGSL-12-10-PA 16 mm 121 N 10 mm
543970 DGSL-12-20-P1A 16 mm 121 N 20 mm
543962 DGSL-12-20-PA 16 mm 121 N 20 mm
543971 DGSL-12-30-P1A 16 mm 121 N 30 mm
543963 DGSL-12-30-PA 16 mm 121 N 30 mm
543977 DGSL-12-30-Y3A 16 mm 121 N 30 mm
543972 DGSL-12-40-P1A 16 mm 121 N 40 mm
543964 DGSL-12-40-PA 16 mm 121 N 40 mm
543978 DGSL-12-40-Y3A 16 mm 121 N 40 mm
543973 DGSL-12-50-P1A 16 mm 121 N 50 mm
543965 DGSL-12-50-PA 16 mm 121 N 50 mm
543979 DGSL-12-50-Y3A 16 mm 121 N 50 mm
543974 DGSL-12-80-P1A 16 mm 121 N 80 mm
543966 DGSL-12-80-PA 16 mm 121 N 80 mm
543980 DGSL-12-80-Y3A 16 mm 121 N 80 mm
543975 DGSL-12-100-P1A 16 mm 121 N 100 mm
543967 DGSL-12-100-PA 16 mm 121 N 100 mm
543981 DGSL-12-100-Y3A 16 mm 121 N 100 mm
543976 DGSL-12-150-P1A 16 mm 121 N 150 mm
543968 DGSL-12-150-PA 16 mm 121 N 150 mm
543982 DGSL-12-150-Y3A 16 mm 121 N 150 mm
543907 DGSL-16-    – 20 mm 188 N 10 … 150 mm
543991 DGSL-16-10-P1A 20 mm 188 N 10 mm
543983 DGSL-16-10-PA 20 mm 188 N 10 mm
543992 DGSL-16-20-P1A 20 mm 188 N 20 mm
543984 DGSL-16-20-PA 20 mm 188 N 20 mm
543993 DGSL-16-30-P1A 20 mm 188 N 30 mm
543985 DGSL-16-30-PA 20 mm 188 N 30 mm
543999 DGSL-16-30-Y3A 20 mm 188 N 30 mm
543994 DGSL-16-40-P1A 20 mm 188 N 40 mm
543986 DGSL-16-40-PA 20 mm 188 N 40 mm
544000 DGSL-16-40-Y3A 20 mm 188 N 40 mm
543995 DGSL-16-50-P1A 20 mm 188 N 50 mm
543987 DGSL-16-50-PA 20 mm 188 N 50 mm
544001 DGSL-16-50-Y3A 20 mm 188 N 50 mm
543996 DGSL-16-80-P1A 20 mm 188 N 80 mm
543988 DGSL-16-80-PA 20 mm 188 N 80 mm
544002 DGSL-16-80-Y3A 20 mm 188 N 80 mm
543997 DGSL-16-100-P1A 20 mm 188 N 100 mm
543989 DGSL-16-100-PA 20 mm 188 N 100 mm
544003 DGSL-16-100-Y3A 20 mm 188 N 100 mm
543998 DGSL-16-150-P1A 20 mm 188 N 150 mm
543990 DGSL-16-150-PA 20 mm 188 N 150 mm
544004 DGSL-16-150-Y3A 20 mm 188 N 150 mm
543908 DGSL-20-    – 25 mm 295 N 10 … 200 mm
544014 DGSL-20-10-P1A 25 mm 295 N 10 mm
544005 DGSL-20-10-PA 25 mm 295 N 10 mm
544015 DGSL-20-20-P1A 25 mm 295 N 20 mm
544006 DGSL-20-20-PA 25 mm 295 N 20 mm
544016 DGSL-20-30-P1A 25 mm 295 N 30 mm
544007 DGSL-20-30-PA 25 mm 295 N 30 mm
544023 DGSL-20-30-Y3A 25 mm 295 N 30 mm
544017 DGSL-20-40-P1A 25 mm 295 N 40 mm
544008 DGSL-20-40-PA 25 mm 295 N 40 mm
544024 DGSL-20-40-Y3A 25 mm 295 N 40 mm
544018 DGSL-20-50-P1A 25 mm 295 N 50 mm
544009 DGSL-20-50-PA 25 mm 295 N 50 mm
544025 DGSL-20-50-Y3A 25 mm 295 N 50 mm
544019 DGSL-20-80-P1A 25 mm 295 N 80 mm
544010 DGSL-20-80-PA 25 mm 295 N 80 mm
544026 DGSL-20-80-Y3A 25 mm 295 N 80 mm
544020 DGSL-20-100-P1A 25 mm 295 N 100 mm
544011 DGSL-20-100-PA 25 mm 295 N 100 mm
544027 DGSL-20-100-Y3A 25 mm 295 N 100 mm
544021 DGSL-20-150-P1A 25 mm 295 N 150 mm
544012 DGSL-20-150-PA 25 mm 295 N 150 mm
544028 DGSL-20-150-Y3A 25 mm 295 N 150 mm
544022 DGSL-20-200-P1A 25 mm 295 N 200 mm
544013 DGSL-20-200-PA 25 mm 295 N 200 mm
544029 DGSL-20-200-Y3A 25 mm 295 N 200 mm
543909 DGSL-25-    – 32 mm 483 N 10 … 200 mm
544039 DGSL-25-10-P1A 32 mm 483 N 10 mm
544030 DGSL-25-10-PA 32 mm 483 N 10 mm
544040 DGSL-25-20-P1A 32 mm 483 N 20 mm
544031 DGSL-25-20-PA 32 mm 483 N 20 mm
544041 DGSL-25-30-P1A 32 mm 483 N 30 mm
544032 DGSL-25-30-PA 32 mm 483 N 30 mm
544048 DGSL-25-30-Y3A 32 mm 483 N 30 mm
544042 DGSL-25-40-P1A 32 mm 483 N 40 mm
544033 DGSL-25-40-PA 32 mm 483 N 40 mm
544049 DGSL-25-40-Y3A 32 mm 483 N 40 mm
544043 DGSL-25-50-P1A 32 mm 483 N 50 mm
544034 DGSL-25-50-PA 32 mm 483 N 50 mm
544050 DGSL-25-50-Y3A 32 mm 483 N 50 mm
544044 DGSL-25-80-P1A 32 mm 483 N 80 mm
544035 DGSL-25-80-PA 32 mm 483 N 80 mm
544051 DGSL-25-80-Y3A 32 mm 483 N 80 mm
544045 DGSL-25-100-P1A 32 mm 483 N 100 mm
544036 DGSL-25-100-PA 32 mm 483 N 100 mm
544052 DGSL-25-100-Y3A 32 mm 483 N 100 mm
544046 DGSL-25-150-P1A 32 mm 483 N 150 mm
544037 DGSL-25-150-PA 32 mm 483 N 150 mm
544053 DGSL-25-150-Y3A 32 mm 483 N 150 mm
544047 DGSL-25-200-P1A 32 mm 483 N 200 mm
544038 DGSL-25-200-PA 32 mm 483 N 200 mm
544054 DGSL-25-200-Y3A 32 mm 483 N 200 mm
570158 DGSL-4-10-EA 6 mm 17 N 10 mm
570159 DGSL-4-20-EA 6 mm 17 N 20 mm
570160 DGSL-4-30-EA 6 mm 17 N 30 mm
570161 DGSL-6-10-EA 8 mm 30 N 10 mm
570162 DGSL-6-20-EA 8 mm 30 N 20 mm
570163 DGSL-6-30-EA 8 mm 30 N 30 mm
570164 DGSL-6-40-EA 8 mm 30 N 40 mm
570165 DGSL-6-50-EA 8 mm 30 N 50 mm
570166 DGSL-8-10-EA 10 mm 47 N 10 mm
570167 DGSL-8-20-EA 10 mm 47 N 20 mm
570168 DGSL-8-30-EA 10 mm 47 N 30 mm
570169 DGSL-8-40-EA 10 mm 47 N 40 mm
570170 DGSL-8-50-EA 10 mm 47 N 50 mm
570171 DGSL-8-80-EA 10 mm 47 N 80 mm
570213 DGSL-N-10-10-EA 12 mm 68 N 10 mm
566299 DGSL-N-10-10-P1A 12 mm 68 N 10 mm
566258 DGSL-N-10-10-PA 12 mm 68 N 10 mm
570172 DGSL-10-10-EA 12 mm 68 N 10 mm
570214 DGSL-N-10-20-EA 12 mm 68 N 20 mm
566300 DGSL-N-10-20-P1A 12 mm 68 N 20 mm
566259 DGSL-N-10-20-PA 12 mm 68 N 20 mm
570173 DGSL-10-20-EA 12 mm 68 N 20 mm
570215 DGSL-N-10-30-EA 12 mm 68 N 30 mm
566301 DGSL-N-10-30-P1A 12 mm 68 N 30 mm
566260 DGSL-N-10-30-PA 12 mm 68 N 30 mm
566340 DGSL-N-10-30-Y3A 12 mm 68 N 30 mm
570174 DGSL-10-30-EA 12 mm 68 N 30 mm
570216 DGSL-N-10-40-EA 12 mm 68 N 40 mm
566302 DGSL-N-10-40-P1A 12 mm 68 N 40 mm
566261 DGSL-N-10-40-PA 12 mm 68 N 40 mm
566341 DGSL-N-10-40-Y3A 12 mm 68 N 40 mm
570175 DGSL-10-40-EA 12 mm 68 N 40 mm
570217 DGSL-N-10-50-EA 12 mm 68 N 50 mm
566303 DGSL-N-10-50-P1A 12 mm 68 N 50 mm
566262 DGSL-N-10-50-PA 12 mm 68 N 50 mm
566342 DGSL-N-10-50-Y3A 12 mm 68 N 50 mm
570176 DGSL-10-50-EA 12 mm 68 N 50 mm
570218 DGSL-N-10-80-EA 12 mm 68 N 80 mm
566304 DGSL-N-10-80-P1A 12 mm 68 N 80 mm
566263 DGSL-N-10-80-PA 12 mm 68 N 80 mm
566343 DGSL-N-10-80-Y3A 12 mm 68 N 80 mm
570177 DGSL-10-80-EA 12 mm 68 N 80 mm
570219 DGSL-N-10-100-EA 12 mm 68 N 100 mm
566305 DGSL-N-10-100-P1A 12 mm 68 N 100 mm
566264 DGSL-N-10-100-PA 12 mm 68 N 100 mm
566344 DGSL-N-10-100-Y3A 12 mm 68 N 100 mm
570178 DGSL-10-100-EA 12 mm 68 N 100 mm
570220 DGSL-N-12-10-EA 16 mm 121 N 10 mm
566306 DGSL-N-12-10-P1A 16 mm 121 N 10 mm
566265 DGSL-N-12-10-PA 16 mm 121 N 10 mm
570179 DGSL-12-10-EA 16 mm 121 N 10 mm
570221 DGSL-N-12-20-EA 16 mm 121 N 20 mm
566307 DGSL-N-12-20-P1A 16 mm 121 N 20 mm
566266 DGSL-N-12-20-PA 16 mm 121 N 20 mm
570180 DGSL-12-20-EA 16 mm 121 N 20 mm
570222 DGSL-N-12-30-EA 16 mm 121 N 30 mm
566308 DGSL-N-12-30-P1A 16 mm 121 N 30 mm
566267 DGSL-N-12-30-PA 16 mm 121 N 30 mm
566345 DGSL-N-12-30-Y3A 16 mm 121 N 30 mm
570181 DGSL-12-30-EA 16 mm 121 N 30 mm
570223 DGSL-N-12-40-EA 16 mm 121 N 40 mm
566309 DGSL-N-12-40-P1A 16 mm 121 N 40 mm
566268 DGSL-N-12-40-PA 16 mm 121 N 40 mm
566346 DGSL-N-12-40-Y3A 16 mm 121 N 40 mm
570182 DGSL-12-40-EA 16 mm 121 N 40 mm
570224 DGSL-N-12-50-EA 16 mm 121 N 50 mm
566310 DGSL-N-12-50-P1A 16 mm 121 N 50 mm
566269 DGSL-N-12-50-PA 16 mm 121 N 50 mm
566347 DGSL-N-12-50-Y3A 16 mm 121 N 50 mm
570183 DGSL-12-50-EA 16 mm 121 N 50 mm
570225 DGSL-N-12-80-EA 16 mm 121 N 80 mm
566311 DGSL-N-12-80-P1A 16 mm 121 N 80 mm
566270 DGSL-N-12-80-PA 16 mm 121 N 80 mm
566348 DGSL-N-12-80-Y3A 16 mm 121 N 80 mm
570184 DGSL-12-80-EA 16 mm 121 N 80 mm
570226 DGSL-N-12-100-EA 16 mm 121 N 100 mm
566312 DGSL-N-12-100-P1A 16 mm 121 N 100 mm
566271 DGSL-N-12-100-PA 16 mm 121 N 100 mm
566349 DGSL-N-12-100-Y3A 16 mm 121 N 100 mm
570185 DGSL-12-100-EA 16 mm 121 N 100 mm
570227 DGSL-N-12-150-EA 16 mm 121 N 150 mm
566313 DGSL-N-12-150-P1A 16 mm 121 N 150 mm
566272 DGSL-N-12-150-PA 16 mm 121 N 150 mm
566350 DGSL-N-12-150-Y3A 16 mm 121 N 150 mm
570186 DGSL-12-150-EA 16 mm 121 N 150 mm
570228 DGSL-N-16-10-EA 20 mm 188 N 10 mm
566314 DGSL-N-16-10-P1A 20 mm 188 N 10 mm
566273 DGSL-N-16-10-PA 20 mm 188 N 10 mm
570187 DGSL-16-10-EA 20 mm 188 N 10 mm
570229 DGSL-N-16-20-EA 20 mm 188 N 20 mm
566315 DGSL-N-16-20-P1A 20 mm 188 N 20 mm
566274 DGSL-N-16-20-PA 20 mm 188 N 20 mm
570188 DGSL-16-20-EA 20 mm 188 N 20 mm
570230 DGSL-N-16-30-EA 20 mm 188 N 30 mm
566316 DGSL-N-16-30-P1A 20 mm 188 N 30 mm
566275 DGSL-N-16-30-PA 20 mm 188 N 30 mm
566351 DGSL-N-16-30-Y3A 20 mm 188 N 30 mm
570189 DGSL-16-30-EA 20 mm 188 N 30 mm
570231 DGSL-N-16-40-EA 20 mm 188 N 40 mm
566317 DGSL-N-16-40-P1A 20 mm 188 N 40 mm
566276 DGSL-N-16-40-PA 20 mm 188 N 40 mm
566352 DGSL-N-16-40-Y3A 20 mm 188 N 40 mm
570190 DGSL-16-40-EA 20 mm 188 N 40 mm
570232 DGSL-N-16-50-EA 20 mm 188 N 50 mm
566318 DGSL-N-16-50-P1A 20 mm 188 N 50 mm
566277 DGSL-N-16-50-PA 20 mm 188 N 50 mm
566353 DGSL-N-16-50-Y3A 20 mm 188 N 50 mm
570191 DGSL-16-50-EA 20 mm 188 N 50 mm
570233 DGSL-N-16-80-EA 20 mm 188 N 80 mm
566319 DGSL-N-16-80-P1A 20 mm 188 N 80 mm
566278 DGSL-N-16-80-PA 20 mm 188 N 80 mm
566354 DGSL-N-16-80-Y3A 20 mm 188 N 80 mm
570192 DGSL-16-80-EA 20 mm 188 N 80 mm
570234 DGSL-N-16-100-EA 20 mm 188 N 100 mm
566320 DGSL-N-16-100-P1A 20 mm 188 N 100 mm
566279 DGSL-N-16-100-PA 20 mm 188 N 100 mm
566355 DGSL-N-16-100-Y3A 20 mm 188 N 100 mm
570193 DGSL-16-100-EA 20 mm 188 N 100 mm
570235 DGSL-N-16-150-EA 20 mm 188 N 150 mm
566321 DGSL-N-16-150-P1A 20 mm 188 N 150 mm
566280 DGSL-N-16-150-PA 20 mm 188 N 150 mm
566356 DGSL-N-16-150-Y3A 20 mm 188 N 150 mm
570194 DGSL-16-150-EA 20 mm 188 N 150 mm
570236 DGSL-N-20-10-EA 25 mm 295 N 10 mm
566322 DGSL-N-20-10-P1A 25 mm 295 N 10 mm
566281 DGSL-N-20-10-PA 25 mm 295 N 10 mm
570195 DGSL-20-10-EA 25 mm 295 N 10 mm
570237 DGSL-N-20-20-EA 25 mm 295 N 20 mm
566323 DGSL-N-20-20-P1A 25 mm 295 N 20 mm
566282 DGSL-N-20-20-PA 25 mm 295 N 20 mm
570196 DGSL-20-20-EA 25 mm 295 N 20 mm
570238 DGSL-N-20-30-EA 25 mm 295 N 30 mm
566324 DGSL-N-20-30-P1A 25 mm 295 N 30 mm
566283 DGSL-N-20-30-PA 25 mm 295 N 30 mm
566357 DGSL-N-20-30-Y3A 25 mm 295 N 30 mm
570197 DGSL-20-30-EA 25 mm 295 N 30 mm
570239 DGSL-N-20-40-EA 25 mm 295 N 40 mm
566325 DGSL-N-20-40-P1A 25 mm 295 N 40 mm
566284 DGSL-N-20-40-PA 25 mm 295 N 40 mm
566358 DGSL-N-20-40-Y3A 25 mm 295 N 40 mm
570198 DGSL-20-40-EA 25 mm 295 N 40 mm
570240 DGSL-N-20-50-EA 25 mm 295 N 50 mm
566326 DGSL-N-20-50-P1A 25 mm 295 N 50 mm
566285 DGSL-N-20-50-PA 25 mm 295 N 50 mm
566359 DGSL-N-20-50-Y3A 25 mm 295 N 50 mm
570199 DGSL-20-50-EA 25 mm 295 N 50 mm
570241 DGSL-N-20-80-EA 25 mm 295 N 80 mm
566327 DGSL-N-20-80-P1A 25 mm 295 N 80 mm
566286 DGSL-N-20-80-PA 25 mm 295 N 80 mm
566360 DGSL-N-20-80-Y3A 25 mm 295 N 80 mm
570200 DGSL-20-80-EA 25 mm 295 N 80 mm
570242 DGSL-N-20-100-EA 25 mm 295 N 100 mm
566328 DGSL-N-20-100-P1A 25 mm 295 N 100 mm
566287 DGSL-N-20-100-PA 25 mm 295 N 100 mm
566361 DGSL-N-20-100-Y3A 25 mm 295 N 100 mm
570201 DGSL-20-100-EA 25 mm 295 N 100 mm
570243 DGSL-N-20-150-EA 25 mm 295 N 150 mm
566329 DGSL-N-20-150-P1A 25 mm 295 N 150 mm
566288 DGSL-N-20-150-PA 25 mm 295 N 150 mm
566362 DGSL-N-20-150-Y3A 25 mm 295 N 150 mm
570202 DGSL-20-150-EA 25 mm 295 N 150 mm
570244 DGSL-N-20-200-EA 25 mm 295 N 200 mm
566330 DGSL-N-20-200-P1A 25 mm 295 N 200 mm
566289 DGSL-N-20-200-PA 25 mm 295 N 200 mm
566363 DGSL-N-20-200-Y3A 25 mm 295 N 200 mm
570203 DGSL-20-200-EA 25 mm 295 N 200 mm
570245 DGSL-N-25-10-EA 32 mm 483 N 10 mm
566331 DGSL-N-25-10-P1A 32 mm 483 N 10 mm
566290 DGSL-N-25-10-PA 32 mm 483 N 10 mm
570204 DGSL-25-10-EA 32 mm 483 N 10 mm
570246 DGSL-N-25-20-EA 32 mm 483 N 20 mm
566332 DGSL-N-25-20-P1A 32 mm 483 N 20 mm
566291 DGSL-N-25-20-PA 32 mm 483 N 20 mm
570205 DGSL-25-20-EA 32 mm 483 N 20 mm
570247 DGSL-N-25-30-EA 32 mm 483 N 30 mm
566333 DGSL-N-25-30-P1A 32 mm 483 N 30 mm
566292 DGSL-N-25-30-PA 32 mm 483 N 30 mm
566364 DGSL-N-25-30-Y3A 32 mm 483 N 30 mm
570206 DGSL-25-30-EA 32 mm 483 N 30 mm
570248 DGSL-N-25-40-EA 32 mm 483 N 40 mm
566334 DGSL-N-25-40-P1A 32 mm 483 N 40 mm
566293 DGSL-N-25-40-PA 32 mm 483 N 40 mm
566365 DGSL-N-25-40-Y3A 32 mm 483 N 40 mm
570207 DGSL-25-40-EA 32 mm 483 N 40 mm
570249 DGSL-N-25-50-EA 32 mm 483 N 50 mm
566335 DGSL-N-25-50-P1A 32 mm 483 N 50 mm
566294 DGSL-N-25-50-PA 32 mm 483 N 50 mm
566366 DGSL-N-25-50-Y3A 32 mm 483 N 50 mm
570208 DGSL-25-50-EA 32 mm 483 N 50 mm
570250 DGSL-N-25-80-EA 32 mm 483 N 80 mm
566336 DGSL-N-25-80-P1A 32 mm 483 N 80 mm
566295 DGSL-N-25-80-PA 32 mm 483 N 80 mm
566367 DGSL-N-25-80-Y3A 32 mm 483 N 80 mm
570209 DGSL-25-80-EA 32 mm 483 N 80 mm
570251 DGSL-N-25-100-EA 32 mm 483 N 100 mm
566337 DGSL-N-25-100-P1A 32 mm 483 N 100 mm
566296 DGSL-N-25-100-PA 32 mm 483 N 100 mm
566368 DGSL-N-25-100-Y3A 32 mm 483 N 100 mm
570210 DGSL-25-100-EA 32 mm 483 N 100 mm
570252 DGSL-N-25-150-EA 32 mm 483 N 150 mm
566338 DGSL-N-25-150-P1A 32 mm 483 N 150 mm
566297 DGSL-N-25-150-PA 32 mm 483 N 150 mm
566369 DGSL-N-25-150-Y3A 32 mm 483 N 150 mm
570211 DGSL-25-150-EA 32 mm 483 N 150 mm
570253 DGSL-N-25-200-EA 32 mm 483 N 200 mm
566339 DGSL-N-25-200-P1A 32 mm 483 N 200 mm
566298 DGSL-N-25-200-PA 32 mm 483 N 200 mm
566370 DGSL-N-25-200-Y3A 32 mm 483 N 200 mm
570212 DGSL-25-200-EA 32 mm 483 N 200 mm

 

Các thiết bị khí nén FESTO được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam

Xu hướng tìm kiếm: