THIẾT BỊ KHÍ NÉN FESTO – Driver With Guide Rods ADVUL DFC DFM

Công ty DK chúng tôi chuyên cung cấp và phân phối thiết bị khí nén Festo như các mặt hàng Drives with guides chính hãng tại thị trường Việt Nam từ Festo Việt Nam.

1.4    Compact cylinder ADVUL 

 • Diameter 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
 • Stroke length 1 … 400 mm
 • Force 51 … 4712 N
 • Position sensing
 • Fixed cushioning.
Part No Order Code Piston diameter Force at 6 bar Stroke
156200 ADVUL-12-    -P-A 12 mm 68 N 1 … 200 mm
165089 ADVUL-12-    -P-A-S2 12 mm 51 N 1 … 200 mm
156210 ADVUL-12-    -P-A-S6 12 mm 68 N 1 … 200 mm
156844 ADVUL-12-5-P-A 12 mm 68 N 5 mm
156845 ADVUL-12-10-P-A 12 mm 68 N 10 mm
156846 ADVUL-12-15-P-A 12 mm 68 N 15 mm
156847 ADVUL-12-20-P-A 12 mm 68 N 20 mm
156848 ADVUL-12-25-P-A 12 mm 68 N 25 mm
156849 ADVUL-12-30-P-A 12 mm 68 N 30 mm
156850 ADVUL-12-40-P-A 12 mm 68 N 40 mm
156201 ADVUL-16-    -P-A 16 mm 121 N 1 … 200 mm
165090 ADVUL-16-    -P-A-S2 16 mm 90 N 1 … 200 mm
156211 ADVUL-16-    -P-A-S6 16 mm 121 N 1 … 200 mm
156851 ADVUL-16-5-P-A 16 mm 121 N 5 mm
156852 ADVUL-16-10-P-A 16 mm 121 N 10 mm
156853 ADVUL-16-15-P-A 16 mm 121 N 15 mm
156854 ADVUL-16-20-P-A 16 mm 121 N 20 mm
156855 ADVUL-16-25-P-A 16 mm 121 N 25 mm
156856 ADVUL-16-30-P-A 16 mm 121 N 30 mm
156857 ADVUL-16-40-P-A 16 mm 121 N 40 mm
156202 ADVUL-20-    -P-A 20 mm 188 N 1 … 200 mm
165091 ADVUL-20-    -P-A-S2 20 mm 141 N 1 … 200 mm
156212 ADVUL-20-    -P-A-S6 20 mm 188 N 1 … 200 mm
156858 ADVUL-20-5-P-A 20 mm 188 N 5 mm
156859 ADVUL-20-10-P-A 20 mm 188 N 10 mm
156860 ADVUL-20-15-P-A 20 mm 188 N 15 mm
156861 ADVUL-20-20-P-A 20 mm 188 N 20 mm
156862 ADVUL-20-25-P-A 20 mm 188 N 25 mm
156863 ADVUL-20-30-P-A 20 mm 188 N 30 mm
156864 ADVUL-20-40-P-A 20 mm 188 N 40 mm
156865 ADVUL-20-50-P-A 20 mm 188 N 50 mm
156203 ADVUL-25-    -P-A 25 mm 295 N 1 … 200 mm
165092 ADVUL-25-    -P-A-S2 25 mm 247 N 1 … 200 mm
156213 ADVUL-25-    -P-A-S6 25 mm 295 N 1 … 200 mm
156866 ADVUL-25-5-P-A 25 mm 295 N 5 mm
156867 ADVUL-25-10-P-A 25 mm 295 N 10 mm
156868 ADVUL-25-15-P-A 25 mm 295 N 15 mm
156869 ADVUL-25-20-P-A 25 mm 295 N 20 mm
156870 ADVUL-25-25-P-A 25 mm 295 N 25 mm
156871 ADVUL-25-30-P-A 25 mm 295 N 30 mm
156872 ADVUL-25-40-P-A 25 mm 295 N 40 mm
156873 ADVUL-25-50-P-A 25 mm 295 N 50 mm
156204 ADVUL-32-    -P-A 32 mm 483 N 1 … 300 mm
165093 ADVUL-32-    -P-A-S2 32 mm 415 N 1 … 300 mm
156214 ADVUL-32-    -P-A-S6 32 mm 483 N 1 … 300 mm
156874 ADVUL-32-5-P-A 32 mm 483 N 5 mm
156875 ADVUL-32-10-P-A 32 mm 483 N 10 mm
156876 ADVUL-32-15-P-A 32 mm 483 N 15 mm
156877 ADVUL-32-20-P-A 32 mm 483 N 20 mm
156878 ADVUL-32-25-P-A 32 mm 483 N 25 mm
156879 ADVUL-32-30-P-A 32 mm 483 N 30 mm
156880 ADVUL-32-40-P-A 32 mm 483 N 40 mm
156881 ADVUL-32-50-P-A 32 mm 483 N 50 mm
156882 ADVUL-32-60-P-A 32 mm 483 N 60 mm
156883 ADVUL-32-80-P-A 32 mm 483 N 80 mm
156205 ADVUL-40-    -P-A 40 mm 754 N 1 … 300 mm
165094 ADVUL-40-    -P-A-S2 40 mm 686 N 1 … 300 mm
156215 ADVUL-40-    -P-A-S6 40 mm 754 N 1 … 300 mm
156884 ADVUL-40-5-P-A 40 mm 754 N 5 mm
156885 ADVUL-40-10-P-A 40 mm 754 N 10 mm
156886 ADVUL-40-15-P-A 40 mm 754 N 15 mm
156887 ADVUL-40-20-P-A 40 mm 754 N 20 mm
156888 ADVUL-40-25-P-A 40 mm 754 N 25 mm
156889 ADVUL-40-30-P-A 40 mm 754 N 30 mm
156890 ADVUL-40-40-P-A 40 mm 754 N 40 mm
156891 ADVUL-40-50-P-A 40 mm 754 N 50 mm
156892 ADVUL-40-60-P-A 40 mm 754 N 60 mm
156893 ADVUL-40-80-P-A 40 mm 754 N 80 mm
156206 ADVUL-50-    -P-A 50 mm 1178 N 1 … 300 mm
165095 ADVUL-50-    -P-A-S2 50 mm 1057 N 1 … 300 mm
156216 ADVUL-50-    -P-A-S6 50 mm 1178 N 1 … 300 mm
156894 ADVUL-50-10-P-A 50 mm 1178 N 10 mm
156895 ADVUL-50-15-P-A 50 mm 1178 N 15 mm
156896 ADVUL-50-20-P-A 50 mm 1178 N 20 mm
156897 ADVUL-50-25-P-A 50 mm 1178 N 25 mm
156898 ADVUL-50-30-P-A 50 mm 1178 N 30 mm
156899 ADVUL-50-40-P-A 50 mm 1178 N 40 mm
156900 ADVUL-50-50-P-A 50 mm 1178 N 50 mm
156901 ADVUL-50-60-P-A 50 mm 1178 N 60 mm
156902 ADVUL-50-80-P-A 50 mm 1178 N 80 mm
156207 ADVUL-63-    -P-A 63 mm 1870 N 1 … 300 mm
165096 ADVUL-63-    -P-A-S2 63 mm 1750 N 1 … 300 mm
156217 ADVUL-63-    -P-A-S6 63 mm 1870 N 1 … 300 mm
156903 ADVUL-63-10-P-A 63 mm 1870 N 10 mm
156904 ADVUL-63-15-P-A 63 mm 1870 N 15 mm
156905 ADVUL-63-20-P-A 63 mm 1870 N 20 mm
156906 ADVUL-63-25-P-A 63 mm 1870 N 25 mm
156907 ADVUL-63-30-P-A 63 mm 1870 N 30 mm
156908 ADVUL-63-40-P-A 63 mm 1870 N 40 mm
156909 ADVUL-63-50-P-A 63 mm 1870 N 50 mm
156910 ADVUL-63-60-P-A 63 mm 1870 N 60 mm
156911 ADVUL-63-80-P-A 63 mm 1870 N 80 mm
156208 ADVUL-80-    -P-A 80 mm 3016 N 1 … 400 mm
165097 ADVUL-80-    -P-A-S2 80 mm 2827 N 1 … 400 mm
156218 ADVUL-80-    -P-A-S6 80 mm 3016 N 1 … 400 mm
156912 ADVUL-80-10-P-A 80 mm 3016 N 10 mm
156913 ADVUL-80-15-P-A 80 mm 3016 N 15 mm
156914 ADVUL-80-20-P-A 80 mm 3016 N 20 mm
156915 ADVUL-80-25-P-A 80 mm 3016 N 25 mm
156916 ADVUL-80-30-P-A 80 mm 3016 N 30 mm
156917 ADVUL-80-40-P-A 80 mm 3016 N 40 mm
156918 ADVUL-80-50-P-A 80 mm 3016 N 50 mm
156919 ADVUL-80-60-P-A 80 mm 3016 N 60 mm
156920 ADVUL-80-80-P-A 80 mm 3016 N 80 mm
156209 ADVUL-100-    -P-A 100 mm 4712 N 1 … 400 mm
165098 ADVUL-100-    -P-A-S2 100 mm 4418 N 1 … 400 mm
156219 ADVUL-100-    -P-A-S6 100 mm 4712 N 1 … 400 mm
156921 ADVUL-100-10-P-A 100 mm 4712 N 10 mm
156922 ADVUL-100-15-P-A 100 mm 4712 N 15 mm
156923 ADVUL-100-20-P-A 100 mm 4712 N 20 mm
156924 ADVUL-100-25-P-A 100 mm 4712 N 25 mm
156925 ADVUL-100-30-P-A 100 mm 4712 N 30 mm
156926 ADVUL-100-40-P-A 100 mm 4712 N 40 mm
156927 ADVUL-100-50-P-A 100 mm 4712 N 50 mm
156928 ADVUL-100-60-P-A 100 mm 4712 N 60 mm
156929 ADVUL-100-80-P-A 100 mm 4712 N 80 mm

1.5    Mini guided drive DFC

 • Diameter 4, 6, 10 mm
 • Stroke length 5 … 30 mm
 • Force 7,5 … 47 N
 • Position sensing
 • Fixed cushioning
 • Plain-bearing guide
 • Recirculating ball bearing guide.
189474 DFC-10-10-P-A-KF 10 mm 47 N 10 mm
189469 DFC-10-15-P-A-GF 10 mm 47 N 15 mm
189475 DFC-10-15-P-A-KF 10 mm 47 N 15 mm
189470 DFC-10-20-P-A-GF 10 mm 47 N 20 mm
189476 DFC-10-20-P-A-KF 10 mm 47 N 20 mm
189471 DFC-10-25-P-A-GF 10 mm 47 N 25 mm
189477 DFC-10-25-P-A-KF 10 mm 47 N 25 mm
189472 DFC-10-30-P-A-GF 10 mm 47 N 30 mm
189478 DFC-10-30-P-A-KF 10 mm 47 N 30 mm

1.6    Guided drives DFM, metric

 • Diameter 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
 • Stroke length 10 … 400 mm
 • Force 51 … 4712 N
 • Position sensing
 • Fixed/adjustable cushioning
 • Plain-bearing guide
 • Recirculating ball bearing guide
 • Variants available.
Part No Order Code Piston diameter Force at 6 bar Stroke
529119 DFM-12-    -B 12 mm 51 N 10 … 200 mm
170824 DFM-12-10-P-A-GF 12 mm 68 N 10 mm
170899 DFM-12-10-P-A-KF 12 mm 68 N 10 mm
170825 DFM-12-20-P-A-GF 12 mm 68 N 20 mm
170900 DFM-12-20-P-A-KF 12 mm 68 N 20 mm
170826 DFM-12-25-P-A-GF 12 mm 68 N 25 mm
170901 DFM-12-25-P-A-KF 12 mm 68 N 25 mm
170827 DFM-12-30-P-A-GF 12 mm 68 N 30 mm
170902 DFM-12-30-P-A-KF 12 mm 68 N 30 mm
170828 DFM-12-40-P-A-GF 12 mm 68 N 40 mm
170903 DFM-12-40-P-A-KF 12 mm 68 N 40 mm
170829 DFM-12-50-P-A-GF 12 mm 68 N 50 mm
170904 DFM-12-50-P-A-KF 12 mm 68 N 50 mm
170830 DFM-12-80-P-A-GF 12 mm 68 N 80 mm
170905 DFM-12-80-P-A-KF 12 mm 68 N 80 mm
170831 DFM-12-100-P-A-GF 12 mm 68 N 100 mm
170906 DFM-12-100-P-A-KF 12 mm 68 N 100 mm
529120 DFM-16-    -B 16 mm 90 N 10 … 200 mm
170832 DFM-16-10-P-A-GF 16 mm 121 N 10 mm
170907 DFM-16-10-P-A-KF 16 mm 121 N 10 mm
170833 DFM-16-20-P-A-GF 16 mm 121 N 20 mm
170908 DFM-16-20-P-A-KF 16 mm 121 N 20 mm
170834 DFM-16-25-P-A-GF 16 mm 121 N 25 mm
170909 DFM-16-25-P-A-KF 16 mm 121 N 25 mm
170835 DFM-16-30-P-A-GF 16 mm 121 N 30 mm
170910 DFM-16-30-P-A-KF 16 mm 121 N 30 mm
170836 DFM-16-40-P-A-GF 16 mm 121 N 40 mm
170911 DFM-16-40-P-A-KF 16 mm 121 N 40 mm
170837 DFM-16-50-P-A-GF 16 mm 121 N 50 mm
170912 DFM-16-50-P-A-KF 16 mm 121 N 50 mm
170838 DFM-16-80-P-A-GF 16 mm 121 N 80 mm
170913 DFM-16-80-P-A-KF 16 mm 121 N 80 mm
170839 DFM-16-100-P-A-GF 16 mm 121 N 100 mm
170914 DFM-16-100-P-A-KF 16 mm 121 N 100 mm
532316 DFM-20-    -B 20 mm 141 N 20 … 400 mm
170840 DFM-20-20-P-A-GF 20 mm 188 N 20 mm
170915 DFM-20-20-P-A-KF 20 mm 188 N 20 mm
170841 DFM-20-25-P-A-GF 20 mm 188 N 25 mm
170916 DFM-20-25-P-A-KF 20 mm 188 N 25 mm
170842 DFM-20-30-P-A-GF 20 mm 188 N 30 mm
170917 DFM-20-30-P-A-KF 20 mm 188 N 30 mm
170843 DFM-20-40-P-A-GF 20 mm 188 N 40 mm
170918 DFM-20-40-P-A-KF 20 mm 188 N 40 mm
170844 DFM-20-50-P-A-GF 20 mm 188 N 50 mm
170919 DFM-20-50-P-A-KF 20 mm 188 N 50 mm
170845 DFM-20-80-P-A-GF 20 mm 188 N 80 mm
170920 DFM-20-80-P-A-KF 20 mm 188 N 80 mm
170846 DFM-20-100-P-A-GF 20 mm 188 N 100 mm
170921 DFM-20-100-P-A-KF 20 mm 188 N 100 mm
532317 DFM-25-    -B 25 mm 247 N 20 … 400 mm
170847 DFM-25-20-P-A-GF 25 mm 295 N 20 mm
170922 DFM-25-20-P-A-KF 25 mm 295 N 20 mm
170848 DFM-25-25-P-A-GF 25 mm 295 N 25 mm
170923 DFM-25-25-P-A-KF 25 mm 295 N 25 mm
170849 DFM-25-30-P-A-GF 25 mm 295 N 30 mm
170924 DFM-25-30-P-A-KF 25 mm 295 N 30 mm
170850 DFM-25-40-P-A-GF 25 mm 295 N 40 mm
170925 DFM-25-40-P-A-KF 25 mm 295 N 40 mm
170851 DFM-25-50-P-A-GF 25 mm 295 N 50 mm
170926 DFM-25-50-P-A-KF 25 mm 295 N 50 mm
170852 DFM-25-80-P-A-GF 25 mm 295 N 80 mm
170927 DFM-25-80-P-A-KF 25 mm 295 N 80 mm
170853 DFM-25-100-P-A-GF 25 mm 295 N 100 mm
170928 DFM-25-100-P-A-KF 25 mm 295 N 100 mm
532318 DFM-32-    -B 32 mm 415 N 20 … 400 mm
170854 DFM-32-20-P-A-GF 32 mm 482 N 20 mm
170929 DFM-32-20-P-A-KF 32 mm 482 N 20 mm
170855 DFM-32-25-P-A-GF 32 mm 482 N 25 mm
170930 DFM-32-25-P-A-KF 32 mm 482 N 25 mm
170856 DFM-32-30-P-A-GF 32 mm 482 N 30 mm
170931 DFM-32-30-P-A-KF 32 mm 482 N 30 mm
170857 DFM-32-40-P-A-GF 32 mm 482 N 40 mm
170932 DFM-32-40-P-A-KF 32 mm 482 N 40 mm
170858 DFM-32-50-P-A-GF 32 mm 482 N 50 mm
170933 DFM-32-50-P-A-KF 32 mm 482 N 50 mm
170859 DFM-32-80-P-A-GF 32 mm 482 N 80 mm
170934 DFM-32-80-P-A-KF 32 mm 482 N 80 mm
170860 DFM-32-100-P-A-GF 32 mm 482 N 100 mm
170935 DFM-32-100-P-A-KF 32 mm 482 N 100 mm
170861 DFM-32-125-P-A-GF 32 mm 482 N 125 mm
170936 DFM-32-125-P-A-KF 32 mm 482 N 125 mm
170862 DFM-32-160-P-A-GF 32 mm 482 N 160 mm
170937 DFM-32-160-P-A-KF 32 mm 482 N 160 mm
170863 DFM-32-200-P-A-GF 32 mm 482 N 200 mm
170938 DFM-32-200-P-A-KF 32 mm 482 N 200 mm
532319 DFM-40-    -B 40 mm 686 N 25 … 400 mm
170864 DFM-40-25-P-A-GF 40 mm 754 N 25 mm
170939 DFM-40-25-P-A-KF 40 mm 754 N 25 mm
170865 DFM-40-50-P-A-GF 40 mm 754 N 50 mm
170940 DFM-40-50-P-A-KF 40 mm 754 N 50 mm
170866 DFM-40-80-P-A-GF 40 mm 754 N 80 mm
170941 DFM-40-80-P-A-KF 40 mm 754 N 80 mm
170867 DFM-40-100-P-A-GF 40 mm 754 N 100 mm
170942 DFM-40-100-P-A-KF 40 mm 754 N 100 mm
170868 DFM-40-125-P-A-GF 40 mm 754 N 125 mm
170943 DFM-40-125-P-A-KF 40 mm 754 N 125 mm
170869 DFM-40-160-P-A-GF 40 mm 754 N 160 mm
170944 DFM-40-160-P-A-KF 40 mm 754 N 160 mm
170870 DFM-40-200-P-A-GF 40 mm 754 N 200 mm
170945 DFM-40-200-P-A-KF 40 mm 754 N 200 mm
534769 DFM-50-    -B 50 mm 1057 N 25 … 400 mm
170871 DFM-50-25-P-A-GF 50 mm 1178 N 25 mm
170946 DFM-50-25-P-A-KF 50 mm 1178 N 25 mm
170872 DFM-50-50-P-A-GF 50 mm 1178 N 50 mm
170947 DFM-50-50-P-A-KF 50 mm 1178 N 50 mm
170873 DFM-50-80-P-A-GF 50 mm 1178 N 80 mm
170948 DFM-50-80-P-A-KF 50 mm 1178 N 80 mm
170874 DFM-50-100-P-A-GF 50 mm 1178 N 100 mm
170949 DFM-50-100-P-A-KF 50 mm 1178 N 100 mm
170875 DFM-50-125-P-A-GF 50 mm 1178 N 125 mm
170950 DFM-50-125-P-A-KF 50 mm 1178 N 125 mm
170876 DFM-50-160-P-A-GF 50 mm 1178 N 160 mm
170951 DFM-50-160-P-A-KF 50 mm 1178 N 160 mm
170877 DFM-50-200-P-A-GF 50 mm 1178 N 200 mm
170952 DFM-50-200-P-A-KF 50 mm 1178 N 200 mm
534770 DFM-63-    -B 63 mm 1750 N 25 … 400 mm
170878 DFM-63-25-P-A-GF 63 mm 1870 N 25 mm
170953 DFM-63-25-P-A-KF 63 mm 1870 N 25 mm
170879 DFM-63-50-P-A-GF 63 mm 1870 N 50 mm
170954 DFM-63-50-P-A-KF 63 mm 1870 N 50 mm
170880 DFM-63-80-P-A-GF 63 mm 1870 N 80 mm
170955 DFM-63-80-P-A-KF 63 mm 1870 N 80 mm
170881 DFM-63-100-P-A-GF 63 mm 1870 N 100 mm
170956 DFM-63-100-P-A-KF 63 mm 1870 N 100 mm
170882 DFM-63-125-P-A-GF 63 mm 1870 N 125 mm
170957 DFM-63-125-P-A-KF 63 mm 1870 N 125 mm
170883 DFM-63-160-P-A-GF 63 mm 1870 N 160 mm
170958 DFM-63-160-P-A-KF 63 mm 1870 N 160 mm
170884 DFM-63-200-P-A-GF 63 mm 1870 N 200 mm
170959 DFM-63-200-P-A-KF 63 mm 1870 N 200 mm
170885 DFM-80-25-P-A-GF 80 mm 3016 N 25 mm
170960 DFM-80-25-P-A-KF 80 mm 3016 N 25 mm
170886 DFM-80-50-P-A-GF 80 mm 3016 N 50 mm
170961 DFM-80-50-P-A-KF 80 mm 3016 N 50 mm
170887 DFM-80-80-P-A-GF 80 mm 3016 N 80 mm
170962 DFM-80-80-P-A-KF 80 mm 3016 N 80 mm
170888 DFM-80-100-P-A-GF 80 mm 3016 N 100 mm
170963 DFM-80-100-P-A-KF 80 mm 3016 N 100 mm
170889 DFM-80-125-P-A-GF 80 mm 3016 N 125 mm
170964 DFM-80-125-P-A-KF 80 mm 3016 N 125 mm
170890 DFM-80-160-P-A-GF 80 mm 3016 N 160 mm
170965 DFM-80-160-P-A-KF 80 mm 3016 N 160 mm
170891 DFM-80-200-P-A-GF 80 mm 3016 N 200 mm
170966 DFM-80-200-P-A-KF 80 mm 3016 N 200 mm
170892 DFM-100-25-P-A-GF 100 mm 4712 N 25 mm
170967 DFM-100-25-P-A-KF 100 mm 4712 N 25 mm
170893 DFM-100-50-P-A-GF 100 mm 4712 N 50 mm
170968 DFM-100-50-P-A-KF 100 mm 4712 N 50 mm
170894 DFM-100-80-P-A-GF 100 mm 4712 N 80 mm
170969 DFM-100-80-P-A-KF 100 mm 4712 N 80 mm
170895 DFM-100-100-P-A-GF 100 mm 4712 N 100 mm
170970 DFM-100-100-P-A-KF 100 mm 4712 N 100 mm
170896 DFM-100-125-P-A-GF 100 mm 4712 N 125 mm
170971 DFM-100-125-P-A-KF 100 mm 4712 N 125 mm
170897 DFM-100-160-P-A-GF 100 mm 4712 N 160 mm
170972 DFM-100-160-P-A-KF 100 mm 4712 N 160 mm
170898 DFM-100-200-P-A-GF 100 mm 4712 N 200 mm
170973 DFM-100-200-P-A-KF 100 mm 4712 N 200 mm
570547 DFM-N-12-10-B-P-A-GF 12 mm 51 N 10 mm
570548 DFM-N-12-20-B-P-A-GF 12 mm 51 N 20 mm
570549 DFM-N-12-25-B-P-A-GF 12 mm 51 N 25 mm
570550 DFM-N-12-30-B-P-A-GF 12 mm 51 N 30 mm
570551 DFM-N-12-40-B-P-A-GF 12 mm 51 N 40 mm
570552 DFM-N-12-50-B-P-A-GF 12 mm 51 N 50 mm
570553 DFM-N-12-80-B-P-A-GF 12 mm 51 N 80 mm
570554 DFM-N-12-100-B-P-A-GF 12 mm 51 N 100 mm
570555 DFM-N-16-10-B-P-A-GF 16 mm 90 N 10 mm
570556 DFM-N-16-20-B-P-A-GF 16 mm 90 N 20 mm
570557 DFM-N-16-25-B-P-A-GF 16 mm 90 N 25 mm
570558 DFM-N-16-30-B-P-A-GF 16 mm 90 N 30 mm
570559 DFM-N-16-40-B-P-A-GF 16 mm 90 N 40 mm
570560 DFM-N-16-50-B-P-A-GF 16 mm 90 N 50 mm
570561 DFM-N-16-80-B-P-A-GF 16 mm 90 N 80 mm
570562 DFM-N-16-100-B-P-A-GF 16 mm 90 N 100 mm
570563 DFM-N-20-20-B-P-A-GF 20 mm 141 N 20 mm
570564 DFM-N-20-25-B-P-A-GF 20 mm 141 N 25 mm
570565 DFM-N-20-30-B-P-A-GF 20 mm 141 N 30 mm
570566 DFM-N-20-40-B-P-A-GF 20 mm 141 N 40 mm
570567 DFM-N-20-50-B-P-A-GF 20 mm 141 N 50 mm
570568 DFM-N-20-80-B-P-A-GF 20 mm 141 N 80 mm
570569 DFM-N-20-100-B-P-A-GF 20 mm 141 N 100 mm
570570 DFM-N-25-20-B-P-A-GF 25 mm 247 N 20 mm
570571 DFM-N-25-25-B-P-A-GF 25 mm 247 N 25 mm
570572 DFM-N-25-30-B-P-A-GF 25 mm 247 N 30 mm
570573 DFM-N-25-40-B-P-A-GF 25 mm 247 N 40 mm
570574 DFM-N-25-50-B-P-A-GF 25 mm 247 N 50 mm
570575 DFM-N-25-80-B-P-A-GF 25 mm 247 N 80 mm
570576 DFM-N-25-100-B-P-A-GF 25 mm 247 N 100 mm
570577 DFM-N-32-20-B-P-A-GF 32 mm 415 N 20 mm
570578 DFM-N-32-25-B-P-A-GF 32 mm 415 N 25 mm
570579 DFM-N-32-30-B-P-A-GF 32 mm 415 N 30 mm
570580 DFM-N-32-40-B-P-A-GF 32 mm 415 N 40 mm
570581 DFM-N-32-50-B-P-A-GF 32 mm 415 N 50 mm
570582 DFM-N-32-80-B-P-A-GF 32 mm 415 N 80 mm
570583 DFM-N-32-100-B-P-A-GF 32 mm 415 N 100 mm
570584 DFM-N-32-125-B-P-A-GF 32 mm 415 N 125 mm
570585 DFM-N-32-160-B-P-A-GF 32 mm 415 N 160 mm
570586 DFM-N-32-200-B-P-A-GF 32 mm 415 N 200 mm
570587 DFM-N-40-25-B-P-A-GF 40 mm 686 N 25 mm
570588 DFM-N-40-50-B-P-A-GF 40 mm 686 N 50 mm
570589 DFM-N-40-80-B-P-A-GF 40 mm 686 N 80 mm
570590 DFM-N-40-100-B-P-A-GF 40 mm 686 N 100 mm
570591 DFM-N-40-125-B-P-A-GF 40 mm 686 N 125 mm
570592 DFM-N-40-160-B-P-A-GF 40 mm 686 N 160 mm
570593 DFM-N-40-200-B-P-A-GF 40 mm 686 N 200 mm
570594 DFM-N-50-25-B-P-A-GF 50 mm 1057 N 25 mm
570595 DFM-N-50-50-B-P-A-GF 50 mm 1057 N 50 mm
570596 DFM-N-50-80-B-P-A-GF 50 mm 1057 N 80 mm
570597 DFM-N-50-100-B-P-A-GF 50 mm 1057 N 100 mm
570598 DFM-N-50-125-B-P-A-GF 50 mm 1057 N 125 mm
570599 DFM-N-50-160-B-P-A-GF 50 mm 1057 N 160 mm
570600 DFM-N-50-200-B-P-A-GF 50 mm 1057 N 200 mm
570601 DFM-N-63-25-B-P-A-GF 63 mm 1750 N 25 mm
570602 DFM-N-63-50-B-P-A-GF 63 mm 1750 N 50 mm
570603 DFM-N-63-80-B-P-A-GF 63 mm 1750 N 80 mm
570604 DFM-N-63-100-B-P-A-GF 63 mm 1750 N 100 mm
570605 DFM-N-63-125-B-P-A-GF 63 mm 1750 N 125 mm
570606 DFM-N-63-160-B-P-A-GF 63 mm 1750 N 160 mm
570607 DFM-N-63-200-B-P-A-GF 63 mm 1750 N 200 mm

 

Các thiết bị khí nén FESTO được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam

Xu hướng tìm kiếm: